beschermde dieren

Op veel websites wordt geschreven dat ‘de bijen’ beschermde diersoorten zijn en dus niet mogen gedood worden. De waarheid blijkt iets ingewikkelder in elkaar te zitten. Eerst en vooral dient onderscheid gemaakt te worden tussen honingbijen en de andere bijen en hommels. Honingbijen

In het veldwetboek, dat dateert van 7 oktober 1886, werd voor het eerst gesproken over wetgeving rond honingbijen. Het veldwetboek is een Belgische wet die een aantal verplichtingen en rechten regelt met betrekking tot nabuurschapsproblemen op het platteland. In het veldwetboek staat “De eigenaar van een bijenzwerm heeft het recht er opnieuw bezit van te nemen, zolang hij niet opgehouden heeft hem te volgen of terug te vorderen. Anders behoort de zwerm toe aan de eerste bezitnemer en, bij gebreke van een eerste bezitnemer, aan hem die de eigendom of het genot heeft van de grond waarop de zwerm zich heeft neergezet.” Verder staat in het veldwetboek nog "Met geldboete van vijftien tot vijfentwintig frank en met gevangenisstraf van één dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: Zij die, opzettelijk of op welke wijze ook, bijenkorven vernielen, omstoten, toestoppen of openbreken, of die andermans bijen doen omkomen of pogen te doen omkomen." Over de strikte bescherming van honingbijen als soort wordt echter met geen woord gerept in de Belgische of Vlaamse regelgeving.

Solitaire bijen en hommels

Ook voor solitaire bijen en hommels bestaat amper bescherming in Vlaanderen. Geen enkele bij of hommel staat op het soortenbesluit. Het soortenbesluit, voluit ‘Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer’, regelt de bestrijding en bescherming van alle plant- en diersoorten in Vlaanderen. Veel solitaire bijen en hommels hebben het echter zo moeilijk in Vlaanderen dat bescherming dringend nodig is. Geef het goeie voorbeeld en dood geen bijen of hommels en verstoor hun nesten niet! In Wallonië is de bescherming van bijen en hommels beter geregeld.

Sinds kort bestaat er wel een rode lijst voor Europa !

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS